کار هیدرولیک دولتی، آزمایشگاه کنترل کیفیت شانلیورفا