آزمایشگاه کنترل کیفیت لوله و گرمایشی سیستم های SupraTherm ، رومانی

آزمایشگاه کنترل کیفیت در شرکت SupraTherm در رومانی تاسیس شد