پروژه آزمایشگاه شیمی گبزه موسسه استاندارد ترکیه

آزمایشگاه شیمی که توسط Alarge برای موسسه استاندارد ترکیه تاسیس شده است، در محوطه گبزه موسسه واقع شده است.