چشم انداز ما

ترکیب مهندسی با هنر و در عین حال تبدیل دانش علمی به فناوری.

ماموریت ما

کار و اجرای پروژه های تحقیق و توسعه و تولید تکنولوژی قابل صادرات در ترکیه که جایگزین تکنولوژی وارداتی می شود